ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนชุมนุม สำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับนักเรียน
1.	ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบ โดยใช้ username คือ รหัสประจำตัวนักเรียน
                      Password คือ 123456
2.	ให้นักเรียนเลือกชุมนุม โดย คลิกปุ่ม หน้าแรก  ทำการเลือกชุมนุม และยืนยันการลงทะเบียน
3.	นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมชุมนุม ได้ ตั้งแต่ วันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2562 
4.	นักเรียน 1 คน สามารถเลือกกิจกรรมได้ 1 ชุมนุม เท่านั้น
5.	สำหรับนักเรียน นศท. ให้เลือกกิจกรรมชุมุนม นศท (รด) เท่านั้น หากนักเรียนทำการเลือกกิจกรรมชุมนุมอื่นจะไม่มีชื่อใน กิจกรรม นศท. 
โดย นางสาวดวงชีวัน จันเครื่อง วันที่ 12/05/2019

Copyright © โรงเรียนสตนรศรีน่าน 226/24 ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  โทร 054-710373 โทรสาร 054-773079