รายละเอียดการประเมินผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม
1. ครูที่ปรึกษาชุมนุมทำการประเมินผลการเรียนระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562
2. ประกาศผลนักเรียนที่คาดว่าจะติด มผ และทำการแก้ไขกับครูที่ปรึกษาให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน 2562
3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมชุมนุม (มผ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2562
 
กิจกรรมชุมนุม
โดย นางสาวดวงชีวัน จันเครื่อง วันที่ 05/09/2019

Copyright © โรงเรียนสตนรศรีน่าน 226/24 ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน  โทร 054-710373 โทรสาร 054-773079